top of page

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условия. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да сключвате договори с „Премиер Козметикс България” ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на актуализация: 21 май 2018 г.

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Настоящата Политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.     

       

С цел  цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока в сайта http://premierskincare.eu, „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД („НИЕ“), с адрес на управление: гр. София, жк. „Южен Парк“, бл. 28, вх. Б, партер, ЕИК: 202766882, обработва данни на физически лица („СУБЕКТИ НА ДАННИ“/„ВИЕ“/„ВАС“), в съответствие с настоящата Политика.

„ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и закупуването на нашите продукти. При обработването на лични данни „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти e от първостепенно значение.

 

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка със сключване и изпълнение на договори НИЕ обработваме информация относно следните субекти на данни:

-физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

-физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Клиенти;

-физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД;

 (г) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за онлайн продажба на стоки.

II.  Лични данни, които обработваме:

 1. 1.      Които Вие предоставяте:

Невъзможно е да Ви предоставим нашите Услугите или сключим договор с Вас и да го изпълним, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате нашите услугите или дали да се възползвате от възможностите за сключване на договор за онлайн продажба на стоки, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим съответния договор. Това са доста простички неща:

-Собствено и фамилно име;
-Имейл адрес;

-Актуален адрес за кореспонденция;
-Телефон за връзка

Кореспонденция, жалби и сигнали:

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към посочения телефон за връзка на Сайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Други данни

„ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за съгласие в Сайта, добавите предпочитания, настройки и др.

 1. 2.      Които са свързани с процеса на ползване на Сайта

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате. Тази информация може да включва например данни за Вашия IP адрес, използвания от Вас браузър и др. Също така, има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация

 

 

АКО БЪДАТ УСТАНОВЕНИТЕ ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ:

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

-За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
-За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
-За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
-За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
-Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано със  сключване и изпълнение на договори за онлайн продажба на стоки. Също така, ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

„ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

-сключването на договора за онлайн продажба между Вас и „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас;

-изпълнението на законови задължения на „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

-изпълнение на сключения договор (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълним всички правни задължения за запазване на данни за транзакции);

 

-информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от Вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи;

 

-регистрацията Ви на уебсайта (в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);

           

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

 

-осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

 

-откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.

 

-осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани със сключване и изпълнение на договори.

 

-приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

-осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

           

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

При извършване на покупка чрез нашия уебсайт ще запазим определена ограничена лична информация, като например вашето име, имейл адрес, адрес за доставка, докато не поискате от нас да актуализираме или изтрием тези данни.

Ще запазим информацията Ви за кратко време след определения период на задържане, за да позволим преглед на информацията и евентуално заличаване.


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

 

Резервни копия (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 

 

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

„ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, НИЕ предоставяме Ваши лични данни на:

-нашите служители;
-доставчици, бизнес партньори и подизпълнители;
-компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин;
-лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни;
-нашите рекламодатели от трети страни.

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

 

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 

Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато имаме правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.

         

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез попълнено онлайн искане, поместено на сайта.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност отправите искане до нас да коригираме Вашите данни по всяко време чрез попълнено онлайн искане, поместено на сайта.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,  „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

„ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

 

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „ПРЕМИЕР КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ”  ЕООД:

 • Адрес за кореспонденция: ж.к Южен парк, бл. 28

 • Имейл: sales@premierskincare.eu

 • Тел.: 0886 502 174

bottom of page